เครือข่ายการแจ้งเหตุร้องทุกข์ร้องเรียนมีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ

1. เว็บไซต์
2. โทรศัพท์

1567 Web Chat

_+

1567 Web Chat